Cách nhận Wi-Fi không hoạt động trên iPod Touch

IPod touch cho phép bạn lướt Web qua kết nối Wi-Fi. Để sử dụng kết nối Wi-Fi, bạn phải ở trong phạm vi của điểm phát sóng Wi-Fi. Để có được quyền truy cập Wi-Fi không giới hạn, bạn có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng tìm Wi-Fi. Ứng dụng này sẽ tự động phát hiện các mạng Wi-Fi khả dụng ở vị trí hiện tại của bạn mà bạn luôn có thể kết nối với Internet.

1

Nhấn nút "Trang chủ" nằm ở mặt trước phía dưới của iPod touch của bạn.

2

Nhấn vào biểu tượng "App Store" từ Màn hình chính.

3

Nhập "Wi-Fi Finder" vào hộp tìm kiếm ở đầu màn hình App Store.

4

Nhấn vào "Tìm kiếm".

5

Nhấn vào ứng dụng Wi-Fi Finder mà bạn chọn.

6

Nhấn vào nút giá cho ứng dụng. Nút giá chuyển thành nút cài đặt.

7

Nhấn vào nút "Cài đặt". Ứng dụng Wi-Fi được cài đặt trên Màn hình chính.

8

Nhấn vào biểu tượng ứng dụng "Wi-Fi" từ màn hình chính của bạn. Danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng được hiển thị.

9

Nhấn vào kết nối Wi-Fi bạn chọn. Nếu kết nối yêu cầu phí, bạn sẽ được nhắc thông tin về phí trước khi tham gia mạng. Nếu mạng được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu.

bài viết gần đây