Định nghĩa về Doanh thu chưa thực hiện trong Kế toán

Doanh thu chưa thực hiện cũng giống như doanh thu hoãn lại. Trong kế toán, doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ phải trả. Đó là một khoản nợ phải trả vì mặc dù một công ty đã nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, nhưng khoản tiền đó vẫn có khả năng được hoàn trả và do đó chưa được ghi nhận là doanh thu.

Kiến thức cơ bản về doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện xảy ra khi một công ty bán một hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi khách hàng nhận được nó. Khách hàng thường được giảm giá khi thanh toán trước hàng hóa hoặc dịch vụ. Doanh thu chưa thực hiện là một khái niệm quan trọng trong kế toán vì công ty không thể ghi nhận doanh thu cho đến khi nó cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng đã trả tiền. Mục hàng "Doanh thu chưa thực hiện" hoặc "Thu nhập hoãn lại" cho phép công ty ghi nhận rằng khoản thanh toán bằng tiền mặt đã đến nhưng công ty đã hoãn việc ghi nhận doanh thu cho đến một ngày sau đó.

Ví dụ về Doanh thu chưa thực hiện

Một ví dụ về doanh thu chưa thực hiện có thể là một công ty xuất bản bán tạp chí đăng ký hai năm. Trách nhiệm phát sinh từ việc công ty đã thu tiền đặt báo nhưng chưa giao tạp chí. Một ví dụ khác về doanh thu chưa thực hiện là tiền thuê nhà mà chủ nhà thu trước.

Kế toán doanh thu chưa thực hiện

Khi giao dịch xảy ra, chẳng hạn như một công ty xuất bản bán một đăng ký tạp chí, mục nhập tạp chí bao gồm một khoản ghi nợ thành tiền mặt và một khoản ghi có cho doanh thu chưa thực hiện. Báo cáo thu nhập, hoặc báo cáo thu nhập, không phản ánh rằng công ty đã bán hàng cho đến khi thu được thu nhập bằng cách giao các tạp chí cho khách hàng. Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán, hoặc báo cáo tình hình tài chính, sẽ cho thấy rằng công ty đã tăng tài sản tiền mặt của mình đồng thời phát sinh một khoản nợ phải trả cho giao dịch, vì công ty vẫn phải giao tạp chí cho khách hàng.

Doanh thu chưa thực hiện so với Doanh thu kiếm được

Khi công ty thực hiện dịch vụ mà khách hàng đã trả tiền, công ty sẽ nhập một bút toán khác để ghi nhận doanh thu. Ví dụ: khi một công ty xuất bản giao các tạp chí mà khách hàng đăng ký hai năm đã thanh toán, mục nhập tạp chí hiển thị ghi có cho doanh thu và ghi nợ cho doanh thu chưa thực hiện. Bằng cách này, công ty chuyển đổi doanh thu chưa thực hiện thành doanh thu "thực" hoặc "kiếm được".

bài viết gần đây