Cách thực hiện kiểm tra chất lượng

Chất lượng là tên của trò chơi khi doanh nghiệp của bạn kinh doanh trong lĩnh vực tạo ra sản phẩm. Cho dù sản phẩm của bạn là bánh hamburger thức ăn nhanh hay phần cứng một ngày nào đó có thể trở thành một phần của máy bay phản lực, các hệ thống giải quyết và đảm bảo chất lượng phải nằm trong kế hoạch kinh doanh chiến lược hoặc dài hạn của bạn. Để đạt được điều này, các thủ tục kiểm soát chất lượng là rất quan trọng trên dây chuyền sản xuất và việc kiểm tra đảm bảo chất lượng thông qua đánh giá QA là điều cần thiết để đảm bảo các thủ tục QC đang hoạt động. Do đó, mục tiêu của đánh giá QA là cải tiến liên tục và cuối cùng là xây dựng niềm tin vào sản phẩm của bạn.

1

Xác định các nhiệm vụ đánh giá QA tùy theo việc bạn có đang tiến hành hệ thống QA, sự phù hợp, tuân thủ, quá trình, sản phẩm hoặc đánh giá bộ phận hay không. Mặc dù mục tiêu và thủ tục chung có thể giống nhau đối với mỗi mục tiêu, nhưng trọng tâm thường khác nhau. Các nhiệm vụ bao gồm xác định các mục tiêu đánh giá, các hoạt động của quá trình như thử nghiệm, đánh giá, lập tài liệu và các hành động khắc phục.

2

Chia từng nhiệm vụ thành một loạt các bước tương ứng với mục tiêu của nó. Ví dụ: mục tiêu QA có thể là đảm bảo sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật sản phẩm tối thiểu. Xác định có bao nhiêu sản phẩm bạn muốn thử nghiệm. Đây thường là một tỷ lệ phần trăm tiêu chuẩn hoặc một số chẳng hạn như một phần ba. Xác định các quy trình kiểm tra như kiểm tra hóa chất hoặc kiểm tra trực quan để đánh giá thành phẩm so với các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Tạo danh sách kiểm tra để đảm bảo bạn không bỏ lỡ một bước và ghi lại kết quả.

3

Giao nhiệm vụ đánh giá QA cho các thành viên trong nhóm đánh giá và tiến hành đào tạo quy trình đánh giá. Để tránh sự thiên vị, hãy tập hợp một nhóm đánh giá đủ lớn để mỗi thành viên trong nhóm chỉ thực hiện một bước trong quy trình. Ví dụ: yêu cầu một thành viên trong nhóm thực hiện một thử nghiệm hóa học trong khi người khác đánh giá kết quả.

4

Hoàn thành các nhiệm vụ kiểm toán và lên lịch một cuộc họp hành động khắc phục để giải quyết các vấn đề và ghi lại các hành động mà công ty của bạn phải thực hiện để khắc phục những vấn đề này. Chỉ định các trưởng bộ phận và / hoặc các thành viên của nhóm đánh giá thực hiện các chỉnh sửa.

5

Lặp lại kiểm tra QA sau khi hoàn tất việc sửa chữa.

bài viết gần đây