Cách tính Cổ tức, Thu nhập giữ lại và Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Cổ tức là khoản thanh toán tiền mặt sau thuế cho các cổ đông. Tài khoản lợi nhuận giữ lại trong phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông của bảng cân đối kế toán chứa lợi nhuận tích lũy, trừ đi các khoản chi trả cổ tức. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền của một công ty từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ. Bạn sẽ cần báo cáo tài chính của hai kỳ liên tiếp để tính cổ tức, lợi nhuận giữ lại và dòng tiền.

Tính toán chi trả cổ tức

 1. Tìm thông báo cổ tức

 2. Nhận thông cáo báo chí thông báo về việc chi trả cổ tức, cần có trong phần quan hệ nhà đầu tư trên trang web của công ty. Thông báo thường bao gồm số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu và ngày thanh toán.

 3. Tìm số lượng cổ phiếu đang lưu hành

 4. Lấy số cổ phiếu đang lưu hành từ phần vốn cổ đông của bảng cân đối kế toán. Thường có một ghi chú bên dưới dòng cổ phiếu phổ thông cho biết số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu công ty có cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành, hãy tính toán cổ tức ưu đãi riêng biệt vì mức cổ tức phổ biến và cổ tức ưu đãi thường không giống nhau.

 5. Tính toán cổ tức

 6. Tính tích số cổ tức trên mỗi cổ phiếu và số cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ: nếu số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 1 triệu và công ty thông báo cổ tức là 25 xu một cổ phiếu, thì khoản chi trả cổ tức bằng 250.000 đô la (1 triệu x 25 xu). Tuy nhiên, lưu ý rằng công ty trả cổ tức vào ngày thanh toán, thường là một vài tuần sau khi công bố cổ tức.

Tính toán thu nhập giữ lại

 1. Tìm Số dư Thu nhập Giữ lại Đầu năm

 2. Lấy số dư thu nhập giữ lại đầu kỳ, là số dư cuối kỳ của kỳ trước.

 3. Thêm thu nhập ròng

 4. Cộng thu nhập ròng của kỳ hiện tại vào số dư thu nhập giữ lại đầu kỳ. Thu nhập ròng bằng doanh thu trừ đi tổng giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và thuế. Nó thường là dòng dưới cùng của báo cáo thu nhập của một công ty.

 5. Tìm Số dư Thu nhập Giữ lại Cuối kỳ

 6. Kết quả trừ các khoản thanh toán cổ tức để có số dư cuối kỳ là thu nhập giữ lại. Ví dụ: nếu số dư thu nhập giữ lại đầu kỳ là 100.000 đô la, thu nhập ròng là 50.000 đô la và chi trả cổ tức là 25.000 đô la, thì số dư thu nhập giữ lại cuối kỳ là 125.000 đô la (100.000 đô la + 50.000 đô la - 25.000 đô la). Các công ty có thể lập một báo cáo riêng về lợi nhuận giữ lại để thể hiện nguồn gốc của số dư lợi nhuận giữ lại cuối kỳ.

Tính toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 1. Tìm số dư tiền mặt đầu kỳ

 2. Lấy số dư tiền đầu kỳ, là số dư tiền cuối kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.

 3. Xác định dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh

 4. Xác định dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Bắt đầu với thu nhập ròng trong kỳ, và sau đó điều chỉnh cho các giao dịch không phải trả tiền và các thay đổi trong vốn lưu động. Các giao dịch phi tiền mặt bao gồm chi phí khấu hao và mua bán tín dụng. Vốn lưu động là chênh lệch giữa tài sản lưu động, chẳng hạn như hàng tồn kho và các khoản phải thu, và nợ ngắn hạn, chẳng hạn như các khoản phải trả và lãi vay phải trả.

 5. Tìm Dòng tiền từ Đầu tư và Tài trợ

 6. Tìm dòng tiền từ các hoạt động đầu tư và tài trợ. Hoạt động đầu tư bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty khác và mua bán hoặc mua lại tài sản cố định, chẳng hạn như các tòa nhà và thiết bị. Các hoạt động tài trợ bao gồm các giao dịch với các chủ nợ và nhà đầu tư, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tiền cho vay và hoàn trả, và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

 7. Thêm dòng tiền vào Số dư tiền mặt đầu kỳ

 8. Cộng các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và tài trợ để tính toán luồng tiền thuần trong kỳ. Sau đó, cộng dòng tiền ròng vào số dư tiền đầu kỳ để tính số dư tiền cuối kỳ.

bài viết gần đây

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found