Chi phí nhà máy được coi là gì?

Chi phí đề cập đến các chi phí nhất định mà một doanh nghiệp phải chịu khi sản xuất một sản phẩm. Bất kỳ chi phí nào khác ngoài chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được coi là một dạng chi phí chung. Chi phí sản xuất của nhà máy - còn thường được gọi là chi phí sản xuất - được sử dụng để mô tả một số chi phí gián tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm.

Chi phí không sản xuất so với Chi phí nhà máy

Tất cả các chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất không được coi là chi phí chung của nhà máy. Ví dụ, tiền lương trả cho chủ tịch công ty, người quản lý hoặc nhân viên bộ phận nhân sự được coi là chi phí quản lý, cũng như tất cả tiền chi cho quan hệ công chúng và kế toán. Mặc dù tiền chi cho tiếp thị và quảng cáo cũng được phân loại là chi phí chung, nhưng nó xảy ra bên ngoài quá trình sản xuất và không được coi là một dạng chi phí cho nhà máy.

Lao động gián tiếp

Trong khi lao động trực tiếp đề cập đến những người lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm và không được coi là chi phí chung, thì lao động gián tiếp là những người lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất nhưng không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. Ví dụ, một thanh tra viên chất lượng sẽ được coi là lao động gián tiếp, cũng như các nhân viên vệ sinh được thuê bởi một nhà máy. Chi phí của tất cả lao động gián tiếp được coi là chi phí chung của nhà máy.

Vật liệu gián tiếp

Vật liệu được sử dụng trực tiếp để tạo ra một sản phẩm - được gọi là vật liệu trực tiếp - không được coi là chi phí chung của nhà máy. Ví dụ, bột gỗ là nguyên liệu trực tiếp cần thiết để sản xuất giấy. Tuy nhiên, dầu được sử dụng để giữ cho thiết bị hoạt động trơn tru là một ví dụ về nguyên liệu gián tiếp được sử dụng trong sản xuất giấy. Giống như chi phí lao động gián tiếp, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp được sử dụng trong sản xuất được coi là một dạng chi phí chung của nhà máy.

Chi phí vật chất

Chi phí chung của nhà máy bao gồm chi phí của một số hạng mục vật chất cần thiết để sản xuất. Ví dụ, chi phí của tài sản mà quá trình sản xuất diễn ra được coi là chi phí chung của nhà máy. Chi phí mua máy móc được sử dụng trong sản xuất cũng là chi phí chung của nhà máy, cũng như chi phí bảo dưỡng và sửa chữa chúng. Điện năng do quá trình sản xuất yêu cầu cũng là một dạng tổng chi phí của nhà máy, cũng như các chi phí liên quan đến thiết bị máy tính cần thiết để vận hành máy móc.

Chi phí tài chính

Chi phí sản xuất chung của nhà máy cũng bao gồm một số chi phí sản xuất hoàn toàn là chi phí tài chính. Ví dụ, thuế bất động sản đối với các trung tâm sản xuất được coi là chi phí đầu vào của nhà máy. Chi phí sản xuất chung cũng bao gồm bất kỳ chi phí bảo hiểm nào liên quan đến thiết bị hoặc tài sản sản xuất. Ngoài ra, việc khấu hao thiết bị nhà xưởng và các tòa nhà - sự mất giá trị của chúng theo thời gian - cũng được coi là một hình thức chi phí cho nhà máy.

bài viết gần đây